Ara
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Hizmetlerimiz

Aşağıda belirtilen görevler, strateji geliştirme birimi tarafından yürütülür:
 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükûmet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli
strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri
yerine getirmek.
 İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve
yorumlamak.
 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması
yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi
çalışmalarını yürütmek.
 İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak
hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet
gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile
mali istatistikleri hazırlamak.
 İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme
raporunu hazırlamak.
 İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri
sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst
yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
 Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

13.10.2021 10:45

Hızlı Erişim